แบบทดสอบเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

ตอนที่ 1 จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด
1.มนุษย์ได้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้โดยอาศัยพาหนะใด
   ก.จรวด
   ข.กระสวยอวกาศ
   ค.ยานขนส่งอวกาศ
   ง.ยานขนส่งดาวเทียม

2.ระบบขนส่งอวกาศปัจจุบันได้พัฒนาและออกแบบไว้อย่างไร
   ก.เคลื่อนที่ได้เร็ว
   ข.นำมาใช้ใหม่
   ค.น้ำหนักเบา
   ง.ประหยัดพลังงาน

3.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบขนส่งอวกาศ
   ก.ถังเชื้อเพลิงภายนอก
   ข.ยานขนส่งอวกาศ
   ค.จรวดเชื้อเพลิงแข็ง
   ง.ยานขนส่งดาวเทียม

4.ผลของร่างกายในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการดำรงชีวิตในอวกาศ
   ก.โลหิตจาง
   ข.หัวใจทำงานช้าลง
   ค.กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลง
   ง.กระดูกเปาะและแตกหักง่าย

5.มนุษย์อวกาศจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการดำรงชีวิตในอวกาศ
   ก.นั่งสมาธิเป็นประจำ
   ข.ออกกำลังอย่างหนัก
   ค.นอนพักผ่อนให้มาก
   ง.รับประทานอาหารเสริมพิเศษ

6.อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีต่าง ๆ ในอวกาศ คืออะไร
   ก.ถุงนอน
   ข.ชุดอวกาศ
   ค.ชุดทหาร
   ง.ชุดทั่วไป

7.ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเมฆ และเก็บข้อมูลในการใช้พยากรณ์อากาศ
   ก.ดาวเทียมสื่อสาร
   ข.ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
   ค.ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก
   ง.ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

8.ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์สำรวจแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ และเฝ้าสังเกตสภาวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก
   ก.ดาวเทียมสื่อสาร
   ข.ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
   ค.ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก
   ง.ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

9.ดาวเทียมชนิดใดที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า
   ก.ดาวเทียมสื่อสาร
   ข.ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
   ค.ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก
   ง.ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

10.ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งอยู่ สำหรับถ่ายทอดสัญญาณต่าง ๆ
   ก.ดาวเทียมสื่อสาร
   ข.ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
   ค.ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก
   ง.ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

11.ไจโรสโคปเครื่องมือที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร
      ก.ควบคุมความเร็วของจรวด
    ข.ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจรวด
      ค.รักษาทิศทางการบินมาการทรงตัวของจรวด
      ง.ถูกทั้ง 1 และ 2

  12.การพัฒนาต้นแบบจรวดที่ใช้เป็นอาวุธสงครามนั้น ชาติใดเป็นชาติแรกที่คิดค้น
     ก.รัสเซีย
     ข.สหรัฐอเมริกา
     ค.เยอรมัน
     ง.จีน

   13. ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ส่งขึ้นสู่อวกาศ
     ก.สปุตนิก
     ข.ไทรอส
     ค.NOAA
     ง.LANDSAT


  14.ดาวเทียมสื่อสารมีวิถีการโคจรอย่างไร
     ก.วงโคจรค้างฟ้าเป็นวงกลมในแนวระนาบกับเส้นศูนย์สูตร
     ข.วงโคจรระดับต่ำ
     ค.วงโคจรระดับสูง
     ง.วงโคจรในแนวเหนือ-ใต้

    15.ข้อใดเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของโลก
     ก.สถานีอวกาศซัลยูต
     ข.สถานีอวกาศสกายแล็บ
     ค.สถานีอวกาศเมียร์
     ง.สถานีอวกาศนานาชาติ

   
   16. ดาวเทียมข้อใดเป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศไทย
     ก.ไทยคม 1
     ข.ไทรอส
     ค.ปาลาปา
     ง.คอสมอส


 17. ดาวเทียมดวงใดที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ใช้ในการส่งสัญญาณแพร่  ภาพ
     ก.อินเทลแซท
     ข.ไทรอส
     ค.ปาลาปา
     ง.สปอต

  18.ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน    
     ก.ไทยคม 3
     ข.ไทยคม 4
     ค.ไทรอส
     ง.ปาลาปา

 19. ข้อใดเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
     ก.NOAA
     ข.คอสมอส
     ค.ไทรอส
     ง.อินเทลแซท 20.ข้อใดเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร    
     ก.LANDSAT-7
     ข.ไทรอส
     ค.อินเทลแซท
     ง.NOAA

21.เพราะเหตุใดในการส่งจรวดไปในอวกาศ  เมื่อจรวดแต่ละท่อนเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วจึงต้องถูกสลัดทิ้งไป
     ก.ลดแรงเสียดทาน
     ข.ลดมวลให้น้อยลง
     ค.ลดขนาดให้สั้นลง
     ง.ลดแรงโน้มถ่วงของโลก

22.ยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์ที่ ไม่มี นักบินควบคุม คือข้อใด
     ก.ยานลูนา
     ข.ยานมาริเนอร์
     ค.ยานเรนเยอร์
    ง.ยานคอสมอส


23.จุดมุ่งหมายของการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ คือข้อใด
     ก.ต้องการหาอายุของโลก
     ข.ต้องการหาแหล่งที่อยู่ให้ประชากร
     ค.ต้องการทราบแหล่งกำเนิดโลก
     ง.ต้องการหาทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม

24.สภาวะไร้น้ำหนักมีผลต่อมนุษย์ในเรื่องใด
     ก.ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ
     ข.ระบบทางเดินหายใจขัดข้องได้ง่าย
     ค.กล้ามเนื้อยึดทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก
     ง.ความดันภายในโลหิตมาก เส้นเลือดแตกง่าย


25.การป้องกันการเกิดสภาพไร้น้าหนักบนยานอวกาศทำได้หรือไม่      
     ก.ได้ โดยการมัดตัวเองให้ติดกับยาน
     ข.ได้ โดยการออกกำลังกายในยานอวกาศ
     ค.ไม่ได้ เพราะยานอวกาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
     ง.ไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในยานอวกาศมีการตกอย่างอิสระ26.ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
     ก.ตรวจวัดระดับของเมฆ
     ข.ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
     ค.ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ
     ง.ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนที่ของพายุ

27.ปัจจุบันประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและภายในประเทศในเรื่องใดมากที่สุด
     ก.โทรเลข    
     ข.โทรสาร
     ค.โทรศัพท์
     ง.โทรพิมพ์

28.จุดประสงค์ของโครงการสกายแลบ คืออะไร
     ก.การศึกษาทางการแพทย์
     ข.การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์    
     ค.การศึกษาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     ง.การให้มนุษย์ขึ้นไปค้นคว้าทดลองสถานีลอยฟ้าให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้29.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำเร็จคือข้อใด
     ก.สปุตนิก 1
     ข.อะพอลโล 1
     ค.เทลสตาร์ 1
     ง.เอ็กซ์พลอเรอร์ 1

 30 .ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของโลก
     ก.ดาวเทียมซีแซท
     ข.ดาวเทียมเอพีเอส 6
     ค.ดาวเทียมเอทีเอส
     ง.ดาวเทียมไทรอส


31 .ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลก เรียกว่า
     ก.ความเร็วเริ่มต้น
     ข.  ความเร็วหลุดพ้น
     ค.  ความเร็วสุดท้าย    
      ง.ความเร็วโคจรรอบโลก

32 .การที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งไม่ลอยหลุดออกไปจากนอกโลก เป็นเพราะว่า
     ก.วัตถุนั้นมีพลังงานศักย์    
     ข.วัตถุนั้นมีพลังงานจลน์
     ค.วัตถุนั้นมีพลังงานศักย์และพลังงานจลน์    
     ง.แรงโน้มถ่วงของโลก

33 .เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก วัตถุนั้นจะมีสภาพเช่นไร
     ก.มวลของวัตถุมีค่าต่ำสุด     
     ข.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด    
     ค.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่    
     ง.วัตถุนั้นมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์

34 .ถ้าต้องการส่งดาวเทียมออกนอกโลกจนพ้นอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก จะต้องใช้ความเร็วชั่วโมงละเท่าใด ในขณะที่ความเร็วหลุดพ้นมีค่าประมาณ 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที
     ก. 40,320 กิโลเมตร/ชั่วโมง    
     ข. 403.20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
     ค.  500 กิโลเมตร/ชั่วโมง
     ง.  600 กิโลเมตร/ชั่วโมง


35 .ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรในบรรยากาศชั้นใด
     ก.สตราโตสเฟียร์    
     ข.เมโสสเฟียร์     
      ค.ไอโอโนสเฟียร์
     ง.เอกโซสเฟียร์

36 .ดาวเทียมเฉพาะกิจบางดวงที่โคจรอยู่รอบโลก สามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก อยากทราบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ย่านใดที่ดาวเทียมตรวจจับ แม่น้ำและป่าไม้ได้    
     ก.คลื่นวิทยุ
     ข.รังสีเอกซ์
     ค.  ไมโครเวฟ
     ง.  รังสีอินฟาเรด

37 .ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีอวกาศ
1.การสำรวจแหล่งแร่
2.การสร้างเสื้อกันความร้อน
3.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 4.การตั้งสถานีผลิตกำลังไฟฟ้านอกโลก    

     ก.1,2
     ข.2,3
     ค.3,4
     ง.1,4

38 .ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้ เพราะ
     ก.แรงโน้มถ่วงของโลก
     ข.ความเร็วโคจรรอบโลกของดาวเทียม    
     ค.  ความเร่งของการขับดันเชื้อเพลิง    
      ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

39 .จุดมุ่งหมายของการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆคืออะไร
     ก.เพื่อไขความลึกลับของเอกภพ    
     ข.ต้องการแหล่งที่อยู่ใหม่ให้ประชากรโลก
     ค.  ต้องการเผยแพร่ความรู้และวิทยาศาสตร์ไปสู่โลกอื่น
     ง.เพื่อค้นหามนุษย์ต่างดาว

40 .หน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมและอนุญาตให้เอกชนสามารถครอบครองจานรับสัญญาณดาวเทียมได้
     ก.กรมโทรคมนาคม
     ข.กรมไปรษณีย์โทรเลข    
     ค.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
     ง.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

41.ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรอยู่ในบรรยากาศชั้นใด
  ก. สตราโตสเฟียร์
  ข. เมโสสเฟียร์
  ค. ไอโอโนสเฟียร์
  ง. เอกโซสเฟียร์

42.เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก วัตถุนั้นจะมีสภาพเช่นไร
  ก. มวลของวัตถุจะมีค่าต่ำสุด
  ข.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด
  ค.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่
 .
ง. วัตถุนั้นมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์

43. ดาวเทียมค้างฟ้า มีความหมายตรงกับข้อใด
  .ดาวเทียมที่ลอยนิ่ง ๆอยู่ในอากาศ
  .ดาวเทียมที่หันด้านเดียวเข้าหาโลกตลอดเวลา
  .ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 24 ชั่วโมง
  ง.ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 24 รอบ ในเวลา 1 ชั่วโมง

44. ยานอวกาศโครงการอะพอลโลมีจุดประสงค์คือไปสำรวจสิ่งใด
   ก.ดวงจันทร์
   ข.ดาวอังคาร
   ค.ดาวศุกร์
   ง.ดาวพฤหัสบดี
45. ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม เหมาะสำหรับใช้สำรวจสิ่งใด
   ก.ดวงจันทร์
   ข.อุกกาบาต
   ค.โลก
   ง.ดาวเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ใช่โลก

46. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานขนส่งอวกาศ
   ก.ยานโคจร
   ข.จรวดขับดันเชื้อเพลิง
   ค.ถังเชื้อเพลิงภายนอก
   ง.ทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมด

47. ในการสร้างยานอวกาศขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด
   ก.เพื่อเป็นสถานีวิจัย
   ข.เพื่อการศึกษาสภาพบรรยากาศ
   .เพื่อการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ
   .เพื่อสำรวจอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ

48. ข้อใดต่อไปนี้ที่ประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศมากที่สุด
   ก.โทรเลข
   ข.โทรศัพท์
   ค.โทรพิมพ์
   ง.โทรสาร


49. “ดาวเทียม ที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุด โดยที่ดาวเทียมต้องสามารถโคจร และรักษาตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา ทำงานโดยอาศัยหลักการส่งผ่าน สัญญาณถึงกันระหว่างสถานีภาคพื้นดินและดาวเทียมข้อความนี้กล่าวถึงดาวเทียมในข้อใด
   ก.ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
   ข.ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
   ค.ดาวเทียมสื่อสาร
   ง.ดาวเทียมบอกตำแหน่ง


50 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากดาวเทียม
   ก.เปลี่ยนทิศทางของพายุ
   ข.สำรวจข้อมูลในทะเล
   ค.การพยากรณ์อากาศแม่นยำขึ้น
   ง.สำรวจโลก


ตอนที่ 2จงเติมข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้
51. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดของเลนส์ ………………………………………………………………………………………………………
52. การส่งดาวเทียมและยานอวกาศจากพื้นโลกจะต้องมีความเร็ว
………………………………………………………………………………………………………
 53. หากต้องการให้ออกนอกวงโคจรรอบโลกจะต้องใช้ความเร็ว ………………………………….
 54. ความเร็วผละหนี หมายถึง ………………………………………………………………………
55. ความเร็วผละหนีจะมีค่าลดลงเมื่อ ……………………………………………
 56. บั้งไฟของไทยใช้หลักการเช่นเดียวกับจรวดคือ …………………..
 57. เชื้อเพลิงเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขับเคลื่อนของจรวดประกอบด้วย……………….
58. ระบบขนส่งอวกาศประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ………………………………………
59. ผลของการที่มนุษย์ต้องไปอยู่ในอวกาศนาน ๆ จะมีผลเสียต่อร่างการคือ …………………………………………………………………………………..
60. ดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกได้แก่…………………………………………………………………………………………………61. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์มี 2 ประเภทคือ ………………………………….
62. ดาวเทียมสื่อสารอินเทลแซทอยู่ในวงโคจรรอบโลก 3 แห่งคือ …………………………………………………………………………………
63. ดาวเทียมสื่อสารไทยคมช่วยในการสื่อสารทั่วประเทศไทยและ…………………….
 64. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเป็นกล้องชนิด …………….…………
65. อุปกรณ์สำคัญที่ติดตั้งไปกับกล้องอวกาศฮับเบิลคือ …………………………..
66. กล้องบนพื้นโลกส่องสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ไกล………………………………
 67. กล้องอวกาศฮับเบิลสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ไกลราว ……………………….
ตอนที่ 3  จงเติมคำว่า ถูก หรือ ผิด ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
.....68. ดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าดาวเคราะห์                      ทุกดวง
......69. กฎแห่งความโน้มถ่วงของโลกกล่าวว่า วัตถุทุกชนิดล้วนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน
......70. กฎแห่งความโน้มถ่วงของโลกค้นพบโดนกาลิเลโอ
......71. แรงดึงดูดของโลกจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและระยะทาง                      ระหว่างวัตถุกับจุดศูนย์กลางของโลก
......72. แรง 1 นิวตัน หมายถึง แรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กก.เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1ม./วินาที
......73. แรงดึงดูดโลกที่กระทำต่อมวลวัตถุ เรียกว่า แรงนิวตัน
......74. แรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากจะขึ้นกับขนาดของมวลวัตถุแล้ว ยังขึ้นกับระยะห่าง              จากจุดศูนย์กลางของโลกอีกด้วย
......75. ความเร่งเนื่องจากเเรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าประมาณ 8 เมตร/วินาที
......76 วัตถุมีมวล 1 กิโลกรัม จะมีน้ำหนัก 9.8 นิวตัน
......77. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุที่ระดับความสูงต่าง ๆ กันของโลก           แปรผันตรงกับระยะทางจากวัตถุถึงจุดศูนย์กลางของโลก
 
 78.แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงที่ดึงดูดต่อวัตถุทั้งหมดบนโลกไม่ให้หลุดลอยไปนอก   โลก
  79.  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นดาวเทียมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศด้วยภาพถ่าย เรดาร์ (Radar) และภาพถ่ายอินฟาเรด (Infared)
80.  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจะโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun - Synchronous)   เป็นวงโคจรในแนวเหนือ - ใต้ และผ่านแนวละติจูดหนึ่งๆ ที่เวลาท้องถิ่นเดียวกัน

4 ความคิดเห็น: